ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Link นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4

 

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563    ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563    ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2563    ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563   ดาวน์โหลด
     
แบบฟอร์มรายงานผล    
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรมประจำปี 2563 ระดับสำนักงานอธิการบดี    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ-กิจกรรมประจำปี 2563   ดาวน์โหลด