คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

     
การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2563    ดาวน์โหลด
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2   ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563   ดาวน์โหลด
     
แบบฟอร์มรายงานผล    
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรมประจำปี 2563 ระดับสำนักงานอธิการบดี    ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ-กิจกรรมประจำปี 2563   ดาวน์โหลด