ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

รายละเอียดและแบบฟอร์มการเสนอแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2566 
 แบบฟอร์มสรุป และ TOR ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2566 
 
รายละเอียดและแบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่น (Project1)
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตารางสรุปประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
แบบฟอร์มการบริหารงบประมาณรายจ่าย
 แบบฟอร์ม ข้อ 20 ตั้งแผน เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
 แบบฟอร์ม ข้อ 22 ตั้งแผน เพิ่มเติม 
 แบบฟอร์ม ข้อ 23 (สภาเป็นผู้อนุมัติ) 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์ 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) งบดำเนินงาน 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (3) สิ่งก่อสร้าง 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์