ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับมหาวิทยาลัย ปี 2565

 

คู่มือ/แบบฟอร์มการดำเนินงาน  
    แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
    คู่มือ/ขั้นตอนการบันทึกแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ในระบบ UBUFMIS   
    แบบฟอร์ม ข้อ 20 ตั้งแผน เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม   
    แบบฟอร์ม ข้อ 22 ตั้งแผน เพิ่มเติม   
    แบบฟอร์ม ข้อ 23 (สภาเป็นผู้อนุมัติ)   
    แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) งบดำเนินงาน   
    แบบฟอร์ม ข้อ 26 (3) สิ่งก่อสร้าง   
    แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์   
    แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์