ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนผังเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา บริการ ITA-OCN แบบฟอร์ม แผนผังเว็บไซต์
 ข้อมูลองค์กร
     ประวัติความเป็นมา
     ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     ผนกลยุทธ์ ประจำปี 2560-2564
     การบริการของสำนักฯ
     วีดีโอแนะนำสำนักฯ
     รายงานประจำปี
     ผลประเมินความพึงพอใจ
     OCN Blog
     รายงานการประชุมย้อนหลัง
     หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
 โครงสร้างการบริหาร
     โครงสร้างหน่วยงาน
     กรรมการประจำสำนักฯ
     กรรมการบริหารสำนักฯ
     ผู้บริหาร
     บุคลากร
 หน่วยงานภายใน
     สำนักงานเลขานุการ
     ฝ่ายพันฒนาซอฟต์แวร์
     ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย
     ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง
 MIS OCN
     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
     ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
     ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
     ระบบจองทรัพยากร
(ห้องปฏิบัติการ-ห้องประชุมสัมมนา)

     การจัดการองค์ความรู้ (OCN KM Blog)
     สืบค้นรายงานการประชุม
     รายงานการประชุมย้อนหลัง
 แผนแม่บท ICT
     2552 - 2556
     2557 - 2561
 จรรยาบรรณของบุคลากร
 การเดินทาง
 
 บุคลากร
     Internet & E-mail
     MIS
     IT-Clinic
 นักศึกษา
     Internet & E-mail
     MIS
     IT-Clinic
 ฝึกอบรม/บริการวิชาการ
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องประชุม สัมมนา
     ขั้นตอนการให้บริการ
     ระบบจองทรัพยากร (ห้องปฏิบัติการ-ห้องประชุมสัมมนา)
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องบรรยาย ประชุม/สัมมนา
 ขั้นตอนการให้บริการ
     ขอใช้บริการสถานที่ยกเว้นค่าใช้บริการ
     ขอใช้บริการสถานที่เก็บค่าใช้บริการ
     ให้บริการ IT-Clinic

 
 ITA-OCN  แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
 แบบฟอร์มขอรับบริการ
 แผนผังเว็บไซต์