ประวัติความเป็นมา-เดิม
 
ประวัติความเป็นมาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
       ใน พ . ศ . 2538 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 8 ( พ . ศ . 2540 –2544) โดยมีโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายรวมอยู่ด้วย และได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2538 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2538 ให้โครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นโครงการใหม่ภายในสำนักงานอธิการบดีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 8 ( พ . ศ . 2540 – 2544 ) ของทบวงมหาวิทยาลัย
       มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อรับผิดชอบการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและนำเสนอขออนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้เสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการพระราชกฤษฎีกา
       ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณออกแบบต่อเนื่องจากปี 2538–2541 ในการ ออกแบบและก่อสร้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งได้เริ่มดำเนินการออกแบบในปีงบประมาณ 2538 และเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2539 เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้วจึงได้ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 โดยนายวุฒิณัฐ พรรักษมณี ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังนั้นวันที่ 30 พฤษภาคม 2540 จึงเป็นวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และในปัจจุบันมี ผศ. ดร. มงคล ปุษยตานนท์ เป็นผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
คณะกรรมการ
          คณะกรรมการที่ดำเนินการโครงการจัดตั้งสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดังรายนามต่อไปนี้
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.
DR. Frank Thomas
( Assistant Vice President, Infromation Service The University of Akron , Ohio , U.S.A. )
กรรมการที่ปรึกษา
2.
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
( รองศาสตรจารย์ ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี )
กรรมการที่ปรึกษา
3.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
( รองศาสตรจารย์ ดร . เครือวัลย์ โสภาสรรค์ )
ประธานกรรมการ
4.
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
( ผู้ช่วยศาสตรจารย์ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ )
กรรมการ
5.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
( ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร . โชติ จิตรังษี )
กรรมการ
6.
ดร . ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
7.
พ.ต.อ. ดร .ไพรัช พงษ์เจริญ
กรรมการ
8.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์
กรรมการ
9.
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
กรรมการ
10.
นายวุฒิณัฐ พรรักษมณี
กรรมการ
11.
นายอภิชัย ศิวประภากร
กรรมการ
12.
นายมนูญ ศรีวิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
13.
หัวหน้ากองแผนงาน
(นางสาวสุธิดา แจ่มใส)
ผู้ช่วยเลขานุการ
14.
นางสาวอัปสร ศรไชย
ผู้ช่วยเลขานุการ
15.
นางสาวพรอนงค์ เวชกามา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
        คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดการออกแบบอาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีรายนามดังต่อไปนี้
ลำดับ
รายชื่อ
ตำแหน่ง
1.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
( รองศาสตรจารย์ ดร . เครือวัลย์ โสภาสรรค์ )
ประธ านกรรมการ
2.
ดร . ไพรัช ธัชยะพงษ์
กรรมการ
3.
ดร . ครรชิต มาลัยวงศ์
กรรมการ
4.
ผู้ช่วยศาสต์จารย์ ดร . สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร
กรรมการ
5.
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการ
6.
นางอรพินทร์ ชอบอิสระ
กรรมการ
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 93,228 ครั้ง