หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

หมายเลยตรง

ภายใน

สถานที่/หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

0-45353102

3102

สำนักงานเลขานุการ

นายฉัตรชัย พรหมนา

0-45353103

3103

สำนักงานเลขานุการ

นางอรุณศรี โพธิโกฎิ*

0-45353104

3104

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

นางสาวอังคณา ปัญญา

0-45353105

3105

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สุวรรณ

0-45353106

3106

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

นายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา

0-45353107

3107

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

นางสาวกรรณิการ์พร กุลบุญญา

0-45353108

3108

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

นายวิชิต คำพิภาค

0-45353109

3109

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

นายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์

0-45353110

3110

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

นางสาวกมลวรรณ จันทป

0-45353111

3111

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

นายธนศักดิ์ ท่าโพธิ์

0-45353112

3112

สำนักงานเลขานุการ

นางสาววาสนา สะอาด

0-45353113

3113

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

นายวิมล แสวงวงศ์

0-45353114

3114

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ/สำนักงานเลขานุการ

เครื่อง Fax

0-45353102

1500

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ผู้อำนวยการสำนักฯ

0-45353109

1502

ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์

นางสาวทัศนีย์ หนองกก
0-45353104 1503 ประสานงานโครงการฯ นางสาวสุวิชศรา ศิริวงษ์
0-45353104 1504 ประสานงานโครงการฯ นางสาวปติญญา ชีกว้าง

0-45353104

1505

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

นายปรีชาพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

0-45353104

1505

ฝ่ายบริการวิชาการและซ่อมบำรุง

นายภาคินัย บุญไพโรจน์

0-45353102

1506

สำนักงานเลขานุการ

นายสมศักดิ์ คอมศิรินทร์*

0-45353102

1507

สำนักงานเลขานุการ

นางรัชนี นิคมเขตต์
0-45353102 1508 สำนักงานเลขานุการ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการ
0-45353102 1509 สำนักงานเลขานุการ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา

0-45353102

1510

สำนักงานเลขานุการ

นางสาวนันทพร สิงหาษา

0-45353107

1511

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

 

0-45353104

1512

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

หน้าห้อง Lab ชั้น 2

0-45353102

1513

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ

รปภ.

0-45353107

1515

ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ
0-45353109 1516 ฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์  

 
หมายเหตุ *ช่วยราชการ
 
 

This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353102  แฟกซ์ 045-353114
พบปัญหา คำแนะนำ โปรดแจ้ง webmaster (เบอร์ภายใน 1502)
Wifi Logout

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม 89,647 ครั้ง