คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงสร้างและภารกิจงานพัฒนานักศึกษา

 
   

ลำดับที่

ภารกิจ

1

จัดทำแผนการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

2

จัดกิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการดำเนินกิจกรรม 5 ประเภท ดังนี้

  • กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
  • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  • กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

3

ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า ได้แก่ ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา  แหล่งทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

4

ให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

5

สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายโดยมีกิจกรรมร่วมกันในสถาบัน และระหว่างสถาบัน

6

สนับสนุนและให้โอกาสนักศึกษาที่มีความถนัดและความสามารถพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

7

จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา และศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ

8

ประสานงาน ติดตาม ในเรื่องระเบียบวินัย ความปลอดภัยในชีวิตของนักศึกษา

9

ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พร้อมนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา