คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วินัยนักศึกษา

ข้อบังคับมหาวิททยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2555

เครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

เครื่องแบบการแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี