ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ภาพกิจกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร หมวด 1 และ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้คำป...