ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์ : คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม