ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการพี่เลี้ยง EdPEx คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 2 กันยายน 2600 ,     (อ่าน 63 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์มีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศ.พญ.จามมรี  ธีรตกุลพิศาล เป็นผู้คอยให้คำปรึกษา (พี่เลี้ยง) กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน EdPEx ของคณะฯผ่านการประชุมออนไลน์ (E-Meeting)และ ณ ที่ตั้ง โดยในปีการศึกษา 2564 ติดตามครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และงานประกันฯได้สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ และการดำเนินงานฯ ที่คณะฯต้องดำเนินการต่อ จากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อจะมาติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ซึ่งก่อนการติดตามทีมผู้บริหารจะต้องจัดประชุมทีมเพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้านำเสนอต่อทีมพี่เลี้ยงทุกครั้ง

ทั้งนี้ การติดตามฯครั้งที่ 2 และ 3 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และ 17 สิงหาคม 2565 ซึ่งที่ปรึกษาผู้ทรงฯได้ช่วยให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์องค์กร เพื่อนำมาซึ่งการกำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ต่างๆ และได้วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณะนำมาปรับแก้รับการตรวจประเมินในปีนั้นๆSearch