ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร หมวด 1 และ 2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้คำปรึกษาในการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำเดือนเมษายน 2562


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 30 พฤษภาคม 2600 ,     (อ่าน 820 ครั้ง)  


ตามที่ งานประกันคุณภาพฯ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันฯและการจัดอบรม EdPEx สำหรับอาจารย์ บุคลากรภายในคณะ โดย ศาสตราจารย์ พญ.จามรี  ธีรตกุลพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้ตรวจติดตามภายในมหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมวางระบบ กลไก และแนวทางการดำเนินงาน โดยในวันที่ 24 เมษายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมทบทวนโครงร่างองค์กร หมวด 1 และ 2 ขึ้นSearch