คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เเผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560-2564

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2561)