คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของแผนบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน

                   ตามที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบปฏิทินและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในการประชุม กบม.  ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 รายละเอียดการดำเนินงานตามเอกสารแนบ

หนังสือแจ้งเวียน การจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2563 ในส่วนของแผนบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน

แบบฟอร์ม การจัดทำงบประมาณ แผนบูรณาการและแผนงานพื้นฐาน ประจำปีงบ พ.ศ. 2563