ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   | ค้นหาเอกสาร
แบบ 8708 ใบขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ(PDF)
แบบ 8708 ใบขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ(Excel)