ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มเอกสารการเงิน
     ใบสำคัญรับเงิน
     แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ใบสีชมพู)
     แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
     ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
     สัญญายืมเงิน
     แบบฟอร์มขอเบิกเงินสวัสดิการต่างๆ(สำหรับข้าราชการ)
     ใบรับรองแทนใบเสร็จ(กรณีใบเสร็จรับเงินไม่สมบูรณ์)
     แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ(ใบสีฟ้า)
     บันทึกข้อความขอยกเลิกกิจกรรมโครงการ/เดินทางไปราชการ