คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงสร้างการบริหารจัดการความรู้

 

                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

   แต่งตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
๒. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  รองประธานกรรมการ
๓. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์  รองประธานกรรมการ
๔. รองคณบดี/รองผู้อำนวยการ ทุกคณะ/วิทยาลัย/สำนัก  
     ที่ควบคุมดูแลด้านบริหารงานบุคคล กรรมการ
๕. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เลขานุการ
๖. บุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ
    จำนวน ๒ คน  

                               

 

  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

(๑)   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

(๒)   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา

        บุคลากรที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

(๓)   ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

       และมีความผูกพันกับองค์กร

(๔)   จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

        มหาวิทยาลัย

(๕)    รายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(๖)    ดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง