ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับ/การรับรองคุณวุฒิ

เกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับ

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
 ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 ม.อุบลฯ
 ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564
 เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
   เกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563

การรับรองคุณวุฒิ

 รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/298 วันที่ 3 เม.ย.2556
 รายชื่อคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามหนังสือ สนง. ก.ค.ศ. ศธ 0206.6/448 วันที่ 27 มี.ค.2558
 กพ กคศ รับรองปริญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย