สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
    การรับรอง/รับทราบคุณวุฒิทางการศึกษา
 
  1. การรับรองหลักสูตร โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  2. การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
  3. การรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
  4. การรับรองหลักสูตร โดย สภาวิชาชีพ/องค์กร
 
รายงานการรับรองหลักสูตร
  1. การรับรองหลักสูตร ช่วงเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558)
 
 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา | Office Of Educational Quality Development

จำนวนผู้เข้าชม 56,859 ครั้ง