ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือนักศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

 ประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 ผู้บริหาร

 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

 หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์

 หลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์

 หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์

 หลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ 

 หลักสูตรคณะบริหารศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข