ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565

แผนยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566