ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นักศึกษาใหม่


สิ่งที่นักศึกษาใหม่ควรรู้


ระบบบริการต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา

  • ระบบบริการการศึกษา(REG)

  • ระบบลงทะเบียนเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

  • ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

  • ระบบตรวจสอบรหัสผ่านเพื่อใช้งาน Google Apps

  • สืบค้นทรัพยากรหนังสือตำรา

  • ต่ออายุหนังสือออนไลน์

ข้อมูล ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา / ทุนการศึกษา

  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี

  • ข้อมูลทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย

  • ข้อมูลทุนการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

  • ผังมหาวิทยาลัย

  • หอพักนักศึกษา

  • หอสมุด

  • บริการอาคารและสถานกีฬา

  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • สวัสดิภาพนักศึกษา

Facebook Page ที่ควรติดตาม

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

VDO แนะนำคณะ/สาขาวิชา