ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทุนการศึกษา

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ที่มีผลการเรียนดี  มีความประพฤติดี มีจิตอาสา  ให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งได้สนับสนุนเป็นเงินทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย  จากภาคเอกชน และจากภาครัฐ  แบ่งเป็นทุนรายปี  หรือ ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น  5 ประเภท ดังนี้

(1)  ประเภทที่ 1 ทุนผู้ยากจน   เป็นทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวัน
(2)  ประเภทที่ 2 ทุนผู้ด้อยโอกาส แบ่งเป็น
(3)  ประเภทที่ 3 ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน  เป็นทุนสำหรับนักศึกษาซึ่งประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อฐานทางเศรษฐกิจจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา
(4)  ประเภทที่ 4 ทุนบริจาค  เป็นทุนจากหน่วยงานภายนอก จากภาครัฐและเอกชน
(5)  ประเภทที่ 5 ทุนประเภทอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หรือทุนสำหรับนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านกีฬาทุนสำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติพิเศษ (เรียนดี) ทุนทำงานระหว่างเรียนและทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาที่จะได้รับทุนการศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและไม่อยู่ในระหว่างการลาพักการศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป หรือเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำหนดในแต่ละประเภททุน
3. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนทางวินัยนักศึกษา
4.คุณสมบัติเพิ่มเติมแต่ละประเภททุน
     4.1 ประเภททุนผู้ยากจน ประเภททุนผู้ด้อยโอกาส ตามข้อ (1)(2) จะต้องเป็นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงในการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
     4.2 ประเภททุนช่วยเหลือฉุกเฉิน ตามข้อ (3) จะต้องเป็นนักศึกษาซึ่งประสบเหตุการณ์ร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจจนอาจเป็นผลเสียต่อการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
     4.3 ประเภททุนบริจาคที่ได้รับจากผู้บริจาคทุนการศึกษา ตามข้อ (4) จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ผู้บริจาคทุนการศึกษากำหนด โดยออกเป็นประกาศของคณะกรรมการ
     4.4 ทุนประเภทอื่น ๆ ตามข้อ (5) จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด หรือแหล่งทุนกำหนด
5.คุณสมบัติแต่ละประเภททุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการทุนกำหนด

 

สมัครทุนการศึกษา

คลิก >>> http://reg2.ubu.ac.th/registrar/home.asp 
หรือ Log in เข้าระบบบริการการศึกษา https://reg1.ubu.ac.th/registrar/login.asp

แบบฟอร์มทุนการศึกษา 

เบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

บริการแจ้งข้อมูลข่าวสารการรับเงินทุนการศึกษา ประจำภาคการศึกษา/ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ที่ได้รับเงินทุนการศึกษาเพื่อเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา  และแจ้งนักศึกษาผู้ที่ได้รับเงินทุนเขียนรายงานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาและตอบขอบคุณเจ้าของทุน ทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา ดังนี้

  1. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา    จำนวน  1 แผ่น
  2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา    จำนวน  1 แผ่น
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  1 แผ่น
  4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร           จำนวน  1 แผ่น

เอกสารคำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

สรุปทุนการศึกษา