ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การรับรองหลักสูตร โดย สภาวิชาชีพ/องค์กร

องค์กรวิชาชีพต่าง ๆ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2555 เท่านั้น)
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2556-2560)
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560)
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561-2565)
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 : ไฟฟ้ากำลัง  (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2555-2559)
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 : ไฟฟ้าสื่อสาร (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2555-2559)
 7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 : ไฟฟ้ากำลัง  (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2560-2564)
 8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 : ไฟฟ้าสื่อสาร (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2560-2564)
 9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555-2559)
 10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560-2564)
 11. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2555-2559)
 12. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560-2564)
 13. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2555-2559)
 14. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560-2564)
 15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2555-2559)
 16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าปีการศึกษา 2560-2564)

 

  สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Council of Science and Technology Professionals
 1. ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551

 

สภาเภสัชกรรม | The Pharmacy Council of Thailand
 1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

  แพทยสภา | The Medical Council of Thailand 
 1. รายงานผลการตรสจประเมินสถาบันการผลิตแพทย์เพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามมาตรฐานสากล (WFME)

 

  สภาการพยาบาล | Thailand Nursing and Midwifery Council

 

สภาการสาธารณสุขชุมชน | Council of Community-Public Health
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

 

 คุรุสภา | Khurusapha

 

         สภาสถาปนิก | Architect Council of Thailand 
 

 

       สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Lawyers Council Under the Royal Patronage

 

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King

 

กรมสวัสดิการและคุ่มครองแรงงาน | Department of Labour Protection and Welfare
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

เอกสารอื่น ๆ 

 1. การออกใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาล มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 (30-7-57)
 2. ผลการหารือการรับรองความเทียบเท่าของคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสุตรวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด
 3. ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แจ้งการปรับรอบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
 4. การนำเสนอหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม