คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงาน งานรับเข้าศึกษา

     1. คู่มือแนวทางการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรีเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีการศึกษา 2564     

     2. คู่มือการจัดทำประกาศรับสมัคร

     3. คู่มือการจัดการฐานข้อมูล

     4. คู่มือการจัดการฐานข้อมูลระบบรับสมัคร

     5. คู่มือปฏิบัติงานการพัฒนาระบบการตรวจสอบการชำระค่าสมัครฯเข้าศึกษา    

     6. คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร