ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ขั้นตอนการให้บริการงานทะเบียน

 

1.  การขอใบแสดงผลการเรียน(Transcript) ,หนังสือรับรอง (Certificate)

2.  การยื่นคำร้องลาออก

3.  การลาพักการศึกษา/รักษาสถานภาพ นักศึกษา

4.  การขอกลับเข้ามาศึกษา ของนักศึกษาที่ลาพักการศึกษา

5.  การขอคืนสภาพเป็นนักนักศึกษา

6.  การถอนรายวิชาโดยได้รับสัญลักษณ์ W

7.  การแก้ไขเกรด N

8.  ขั้นตอนการขอรับใบรับรองหลักฐานทางการศึกษา

9.  ขั้นตอนการให้คำแนะนำ/ปรึกษาแก่ผู้ที่มาใช้บริการและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง

10. ขั้นตอนการแก้ไขทะเบียนประวัติของนักศึกษา

11. ขั้นตอนการให้บริการตามคำร้องขอทราบรหัสผ่านแก่นักศึกษา

12. ขั้นตอนการรับรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่หลังกำหนด