คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2558   | ค้นหาเอกสาร
แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2558
แบบฟอร์มรายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรัปปรุงการควบคุมภายในปี 2558 สำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ไตรมาส ๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ระดับสำนักงานอธิการบดี
แบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ไตรมาส ๓ ( ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ) ระดับสำนักงานอธิการบดี
    ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (4 รายการ)