ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2565
ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2565
-------------------------------
ด้านศิษย์เก่ารุ่นใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์
กันเกราช่อที่ 20 ศิษย์เก่าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
---------------------------------
ด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
นายเด่นชัย ดอกพอง
กันเกราช่อที่ 7 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
-------------------------------
ด้านผลงานดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเชาวลิต มณฑล
กันเกราช่อที่ 16 ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์
- อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
- นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.รังสิต
- นักวิจัย สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ม.รังสิต
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงงานสมุนไพร Sun Herb Thai-Chinese Manufacturing ม.รังสิต

    โพสเมื่อ : 19 ธันวาคม 2565