ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  UบริการYou : สำนักงานพัฒนานักศึกษา
https://www.facebook.com/officerstudentubu
https://www.ubu.ac.th/web/student
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะนักศึกษาให้มีคุณอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม เพื่อเป็นภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”

    โพสเมื่อ : 9 มิถุนายน 2564