ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อบังคับ

 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ.๒๕๓๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๓๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๓๔ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๓๗
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานในสถาบันภาษาและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๓๗
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๓๗
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๓๙
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ.๒๕๔๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา หัวหน้าภาควิชาหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา พ.ศ.๒๕๔๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๐ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการศูนย์ พ.ศ.๒๕๔๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี โครงการพิเศษ
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๑ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารด้านสุขอนามัย ด้านโภชนาการ และด้านสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๔๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๓ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ.๒๕๔๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อการศึกษาการผลิตและการตลาด คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๔
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.๒๕๔๘
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการสอน และผลงานทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.๒๕๔๙
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหา นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาวินัย พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ .๒๕๕๑ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Audit Committee) พ.ศ.๒๕๕๑ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.๒๕๕๑
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนในอันดับ ท.๑๑ พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีสอบแข่งหรือการคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอ กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้อย่างสม่ำเสมอ พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีไม่เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกจำคุกในกรณีความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การสั่งให้ออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารในสถาบัน สำนัก ศูนย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๒
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๙ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๙ (ยกเลิกแล้ว)
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๔
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๔
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๔
  ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๔๘
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2555
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2555
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กรรมการประจำคณะที่แต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำสำหรับคณะที่เป็นส่วนราชการ พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการสอบสวนวินัยและการสั่งลงโทษ พ.ศ. 2563
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการมีกรณีถูกกล่าวหรือถูกดำเนินคดี พ.ศ. 2563