ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

UBU Revenue 2564

ทุนวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 2

[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ และทุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 (เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใน 27 เมษายน 2564)

[2] แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

 

ทุนวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2564

[1] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อ นไขการให้ทุนวิจัยและสร้างนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ขยายเวลา กำหนดส่งภายในวันที่ 29 มกราคม 2564)

[2] แบบเสนอแผนงานวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[3] เบบเสนอชุดโครงการวิจัย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[4] แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ย่อย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[5] ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ขยายเวลา กำหนดส่งภายในวันที่ 29 มกราคม 2564)

[6] แบบเสนอโครงการวิจัยสถาบัน เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รองรับ Microsoft Word 2010 ขึ้นไป)

[7] ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -25673)