คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เกี่ยวกับ อพ.สธ.-มอบ.

คณะกรรมการ อพ.สธ.-มอบ.  

ผลงานเผยแพร่ 

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

Download เอกสาร  

แผนที่อพ.สธ.  


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

หลักสูตรการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 1 - 2 ในวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563 (Download หนังสือเชิญประชุมและกำหนดการ)

ผู้สนใจติดต่อแจ้งชื่อเข้าร่วมการอบรมได้ที่ หมายเลยโทรศัพท์ 045-353035 นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี 

ไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียน


กิจกรรม

ภาพกิจกรรมศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ผลงานเผยแพร่

หนังสือ 

ลักษณะอีสาน

สมุนไพรในป่าอีสาน

วีดีทัศน์

พื้นที่ศึกษาป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563

ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช สัตว์ และชีวภาพ (เห็ด) พื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำป่าร่องก่อ อพ.สธ.-มอบ.

พื้นที่อนุรักษ์ต้นน้ำ ป่าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำของคนอีสาน 

พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน ยุคที่ 1 อิทธิพลศิลปวัฒนธรรมล้านช้าง

พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน ยุคที่ 2 ประชาธิปไตยและความเป็นไทย

พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน ยุคที่ 3 สงครามเย็น

พุทธศิลป์พื้นถิ่นอีสาน ยุคที่ 4 อีสานพัฒนาและความเสมอภาค

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ อพ.สธ.
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฐานขั้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี