คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Download เอกสาร อพ.สธ.

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม/ประชุมกลุ่ม


หนังสือเชิญประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2563

หนังสือเชิญการประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 


เอกสารประกอบการฝึกอบรม/ ประชุมกลุ่ม


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ใบงาน

 หลักสูตร 5 องค์ประกอบ

หลักสูตร 3 สาระ


งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ใบงาน

งานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น

           1. ใบงาน ใบความรู้ที่ 1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น

           2 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

           3 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น

           4 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน

          5 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น

          6 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น

           7 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น

          8 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น

          9 .ใบงาน ใบความรู้ที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 


ไฟล์นำเสนอประกอบการฝึกอบรม/ประชุมกลุ่ม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ