ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

บรรณาธิการ

สารบัญ

 

การยืดอายุการใช้งานของเพลาใบจักรด้วยกรรมวิธีการเชื่อมโดยลวดเชื่อมไส้ฟลักซ์

Prolonging of the Service Life of Propeller Shaft by Flux Core arc Welding Process

ศิวะ สิทธิพงศ์,  ประวิทย์ โตวัฒนะ,  อำนวย สิทธิเจริญชัย, ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ และประภาศ เมืองจันทร์บุรี

 

การใช้จุลกายพยาธิเป็นตัววัดทางชีวภาพเพื่อประเมินสุขภาวะเบื้องต้นของหอยขม Filopaludina martensiในลำน้ำเข็ก ช่วงไหลผ่านอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

A Preliminary Study of the Histopathological Biomarker Assessed in Health of River Snail, Filopaludina martensi in Khek River during Wang Thong District, Phitsanulok Province

ศิลปชัย เสนารัตน์  เจษฏ์ เกษตระฑัต  พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ  เอสรา มงคลชัยชนะ และวรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

 

การหาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินโคลนน้ำพุร้อนและผงเกลือผสมไอโอดีนต่อคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของไข่เค็มด้วยเทคนิคพื้นผิวตอบสนอง

Optimization of Mixing Hot Springs Clay and Iodine Salt on the SensoryQuality of Salted Egg Using Response Surface Methodology

ชุตินุช สุจริต และอังคณา ใสเกื้อ

 

ตัวแบบพยากรณ์ราคามังคุดคละ

Forecasting Model for the Prices of Assorted Mangosteen

วรางคณา เรียนสุทธิ์

 

การศึกษากิจกรรมของเอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus) ในบริเวณแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี

The digestive enzymatic activity of Northeastern Siamese tigerfish (Datnioides undecimradiatus) in Mun river on Ubon Ratchathani province

สายฝน แก้วดอนรี,  กาญจนา พยุหะ  และธนาทิพย์ แหลมคม

 

หนู: พาหะนำโรคที่สำคัญทางการแพทย์

Rats: A Major Reservoir Host in Medical Diseases

นพคุณ ภักดีณรงค์  และญาณิศา นราพงษ์

 

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากเมล็ดข้าวโพดงอก และความเป็นไปได้ในการใช้เบียร์และสิ่งที่ได้จากกระบวนการผลิตเบียร์ข้าวโพดเป็นอาหารเสริมในการผลิตโคเนื้อ

The Optimum Conditions for the Production of Beer from Germinated Cornand the Possibility to Use Corn Beer and its by Products as a Food Additive in the Production of Beef Cattle

ณัฐพร จันทร์ฉาย

 

การเจริญเติบโตและผลผลิตของสตรอว์เบอร์รีที่ปลูกในจังหวัดสกลนคร

Growth and Yield of Strawberry Planting at Sakon Nakhon Province

ครองใจ โสมรักษ์, ณัฐพงษ์ วงษ์มา และอังคณา เทียนกล่ำ

 

การลดความสูญเสียในกระบวนการเชื่อมลวดวงจรไฟฟ้า โดยใช้กรอบแนวคิดของการบริหารความเสี่ยง

Loss Reduction in Wire Bonding Process Using Risk Management Framework

เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ

 

พฤติกรรมการไหลของน้ำสลัดไขมันต่ำจากการใช้แป้งข้าวเจ้า ร่วมกับแซนแทนกัมเป็นสารให้ความข้นหนืด

Flow Behavior of Low Fat Salad Dressing Thickenedby Rice Flour–Xanthan Gum Combinations

บุศราภา ลีละวัฒน์,  แสงเพชร ไพโรจน์  และสุภาพร สัมพันธ์ปรีดา

 

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดภาวะอ้วนของคนในชุมชน ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

Development of operations Management to Reduce For Obeses People in Community Nong Sang Sub-District, Wapi Prathum District, Mahasarakham Province

เบญญทิพย์ พรรณศิลป์,วิรัติ ปานศิลา  และรณรุทธ์ บุตรแสนคม

 

การพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์และวิเคราะห์โรคมันสำปะหลังด้วยเทคนิคอิงกฎเกณฑ์

The Development of Cassava Varieties and Disease Analysis Classification System by using Rule-Based System

กนกวรรณ คล้ายสุบรรณ์,  ขนิษฐา มั่นจิตและวงกต ศรีอุไร

 

Histological organization of head skin in the femaleDevario regina(Fowler, 1934),

Sinlapachai Senarat , Jes Kettratad   Piyakorn Boonyoung, Watiporn Yenchum,  Pisit Poolprasert  and Wannee Jiraungkoorskul

 

การศึกษาภูมิหลังและพฤติกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีสถานภาพปกติและรอพินิจ โดยใช้การทดสอบโฮเทลลิ่งทีกำลังสอง

A Study of Backgrounds and Habitsfrom Undergraduate Students of Thaksin University who have Normal Status and Probation, using Hotelling’s T2 test

วรางคณา เรียนสุทธิ์

 

องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติการต้านออกซิเดชันของปลาร้า

Chemical Compositions and Antioxidant Properties of Pla-ra, Thai Indigenous Fermented Fish Product

ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ

 

A new third-order Iterative method for solving nonlinear equations

Nappassanan Srisarakham and Montri Thongmoon

 

การกัดกร่อนในบรรยากาศของเหล็กกล้า: ทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษา

Atmospheric Corrosion of Steel: A Review and Case Study

ธีร์ เชาวนนทปัญญา

 

คุณสมบัติทางเคมี กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระและการทดสอบทางประสาทสัมผัส ของน้ำส้มสายชูหมักจากแคนตาลูป 4สายพันธุ์

Chemical Property, Antioxidant Activity and Sensory Evaluation of Fermented Vinegar from 4 Cantaloupe Cultivars

วิลาวัลย์ บุณย์ศุภา,  เกษดาวรรณ พลขันธุ์,จุรีมาศ แก้วเกษร, ธิดารัตน์ จันดอนแดง, กมลลักษณ์ นันทฤทธิ์  และกนกพงษ์ บัวพัฒน์

 

การใช้กระติกน้ำสุญญากาศเป็นแคลอริมิเตอร์อย่างง่าย เพื่อหามวลโมเลกุลของสารประกอบจากสมบัติคอลลิเกตีฟ

Using vacuum flask as a simple calorimeter for determination of molecular weightof compounds from colligative properties

เกษศิรินทร์ พลหาญ,  มะลิวรรณ อมตธงไชย,   สุภาพ ตาเมือง,  ปุริม จารุจำรัส  และเสนอ ชัยรัมย์

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน