คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนแม่บทอื่นๆ
 
ปฏิทินการดำเนินงาน
 ปฏิทินการดำเนินงานการรายงานผลตามตัวชี้วัด 
 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด OKRs ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สิ้น ไตรมาส 2 และ 3 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้น ไตรมาส 4 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้น ไตรมาส 3 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้น ไตรมาส 2 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
ร่าง แผน 2563-2567