ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนแม่บทอื่นๆ
 
ปฏิทินการดำเนินงาน
 ปฏิทินการดำเนินงานการรายงานผลตามตัวชี้วัด 
 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 
นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
ร่าง แผน 2563-2567