คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (2560-2564)

 แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)