ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (2560-2564)

 แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)