ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มรายงานผล

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของประเทศไทย  
    หนังสือ   
    แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการ   
   
คำรับรองการปฏิบัติราชคณะ/สำนัก  
    ปี 2560