ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบฟอร์มข้อมูลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์ม  
    บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
    แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย