คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวางแผนงาน ระดับสำนักงานอธิการบดี

(ร่าง) รายงานการประชุม  
    (ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวางแผนงาน ระดับสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560   
    แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวางแผน ระดับสำนักงานอธิการบดี