ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดตามผลโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงาน
 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 
 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2