คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      
 สรุปผลการดำเนินงานการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    ดาวน์โหลด