ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน (2564)

สรุปผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใส     ดาวน์โหลด
 คู่มือการประเมิน ITA 2021     ดาวน์โหลด
 สรุปผลการดำเนินงานการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    ดาวน์โหลด
 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานผล    ดาวน์โหลด