ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

   O36 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตประจำปี 

 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลด
     

   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 แนวทางการป้องกันการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     ดาวน์โหลด
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริต ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4     ดาวน์โหลด