ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

 

1. การใช้งานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA ONLINE ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
2. การดำเนินงานติดตามบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560
3. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/หน่วยงานเทียบเท่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560