ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

รายละเอียดและแบบฟอร์มการเสนอแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2567 
 แบบฟอร์มสรุป และ TOR ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2567