ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

 

รายละเอียดและแบบฟอร์มการเสนอแผนการจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
 แบบฟอร์มการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
รายละเอียดและแบบฟอร์มประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่น (Project1)
 ตารางสรุปประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
แบบฟอร์มการบริหารงบประมาณรายจ่าย
 แบบฟอร์ม ข้อ 20 ตั้งแผน เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
 แบบฟอร์ม ข้อ 22 ตั้งแผน เพิ่มเติม 
 แบบฟอร์ม ข้อ 23 (สภาเป็นผู้อนุมัติ) 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์ 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) งบดำเนินงาน 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (3) สิ่งก่อสร้าง 
 แบบฟอร์ม ข้อ 26 (2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์