ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับสำนักงานอธิการบดี ปี 2565

คู่มือ/แบบฟอร์มการดำเนินงาน  
    คู่มือ/ขั้นตอนการบันทึกแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ในระบบ UBUFMIS   
    แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2565