ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับสำนักงานอธิการบดี ปี 2563

การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนรายจ่ายประจำปี ระดับสำนักงานอธิการบดี ปี 2563    
 ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลด
 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้   ดาวน์โหลด
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา   ดาวน์โหลด
 แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว (สำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง)   ดาวน์โหลด
 ขั้นตอนการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบวางแผนงบประมาณ   ดาวน์โหลด
 ความเชื่อมโยงแผนงาน หน่วยงาน กิจกรรมย่อย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2563   ดาวน์โหลด