ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงานด้านการบริหารและจัดทำงบประมาณ

1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 
4. ประกาศเกี่ยวกับงบประมาณ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง พ.ศ. 2546
6. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการ
7. ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
8. หลักการจำแนกงบประมาณ58 (หนังสือเวียน)
9. หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ พ.ศ. 2548
10. หลักการจำแนกงบประมาณ48 (หนังสือเวียน)
11. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
12. พรบ การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2550)
13. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทำ EIA)
14. กฎกระทรวง กําหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการออกแบบอาคาร 2552
15. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2)
16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 2502

ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 พ.ศ. 2564 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
7. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเงินทุนสำรองของมหาวิทยาลัย
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2543
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2543
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อการศึกษาการผลิตและการตลาดคณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2543

กฎระเบียบและเอกสารประกอบการทำงานด้านนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

1. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
2. พระราชบัญญัติ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
3. พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
4. พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
6. หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องด้านแผน

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถาบันสมทบ พ.ศ. 2540
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน สำนัก ศูนย์ พ.ศ. 2540
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2544
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารวิทยาเขตมุกดาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2551
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดระเบียบบริหารในสถาบัน สำนัก ศูนย์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
9. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2549
10. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ. 2549
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555