ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางการจัดการมาตรการป้องกันการทุจริต2562

แนวทางการจัดการมาตรการป้องกันการทุจริต

รายการข้อมูลสำนักตามข้อกำหนดเกณฑ์ชี้วัดของ ITA

1.เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

2.เผยแพร่ข้อมูลการบริหารงานผ่านเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

3.เผยแพร่ข้อมูลด้าน การบริหาร การเงิน และงบประมาณ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4.การบริหารงานบุคคล เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

5.การป้องกันทุจริตเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย