ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา


ระบบบริการการศึกษา (REG)
http://reg.ubu.ac.th
 

ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (UBU-LMS)
http://www.lms.ubu.ac.th/ubulms/
 

ระบบทะเบียนกิจกรรม
http://ubusac.ubu.ac.th/
 

เริ่มต้นกับ MyUBU 
การใช้งาน MyUBU